MAHLIN SOHVA -HANKKEELLE TÖIHIN?
Keskiviikko, 20 Kesäkuu 2018 00:00

malli3

 

MAHL on saanut ESR -hankerahaa 305.000,00 euroa vuoden 2020 loppuun saakka, summasta 20% on MAHL:n omarahoitusta.

 

MAHL etsii nyt kahta hanketyöntekijää, projektipäällikköä, sekä projektityöntekijää. Mikäli kaipaat haasteita työelämässä, haluat oppia uutta, olet sosiaalinen sekä itseohjautuva henkilö, voit olla juuri sopiva tyyppi tähän hankkeeseen.

 

LUE LISÄÄ ALTA JA OLE YHTEYDESSÄ!

 

Projektipäällikkö ja projektityöntekijä ajalle 1.9.2018-31.12.2020

Työpaikka / Mikkelin alueen harrasteliigat ry. - MAHL

 

Mikkelin alueen harrasteliigat ry (myöh. MAHL) on Mikkeliläinen moniliikuntaseura, joka tarjoaa jäsenistölleen, sekä kuntalaisille monipuolista harrasteliikuntamallia vauvasta vaariin.

 

Yhdistys on saanut vuosille 2018-2020 Euroopan Unionin sosiaalirahastosta (ESR) rahoituspäätöksen SOHVA -projektille (Sosiaalinen oppiminen, halu vaikuttaa arkeen). Sohva -hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista. Hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta.

 

Projektiin haetaan nyt projektipäällikköä ja projektityöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen.

 

Projektipäällikön tehtävinä ovat mm. projektin johtaminen ja hallinnointi, projektityöntekijän lähiesimiestehtävät, yhteistyösuhteiden hoitaminen, verkostoyhteistyö, kokemustoiminnan toimintaedellytyksistä neuvotteleminen sekä projektiin liittyvä viestintä ja raportointi. Projektipäällikkö yhdessä projektityöntekijän kanssa työskentelee yhteistyössä yhdistyksen muiden työntekijöiden ja toiminnanjohtajan kanssa.

Projektipäällikön tehtävässä menestymiseksi sinulla tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva kokemus sekä kokemusta järjestötoiminnasta joko työn tai vapaaehtoistyön puolelta. Arvostamme myös seuraavia osaamisalueita:

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta projektin hallinnoimisesta ja johtamisesta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta kokemustoiminnasta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta yhteistyöverkostojen koordinoinnista ja verkostoyhteistyöstä.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta lähiesimiestyöstä tai muusta henkilöstöjohtamisesta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta hankerahoitteisesta toiminnasta.

– Alueen yhdistykset ovat sinulle tuttuja.

 

Hakijalta pyydetään palkkatoivetta.

 

Projektityöntekijän tehtävinä ovat mm. kokemustoimijoiden kouluttaminen, tukeminen ja virkistys, tilaisuuksien organisointi, yhteistyösuhteiden hoitaminen ja verkostoyhteistyö sekä projektiin liittyvä viestintä ja raportointi yhteistyössä projektipäällikön kanssa.

 

Projektityöntekijän tehtävässä menestymiseksi sinulla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto tai kokemus sekä kokemusta järjestötoiminnasta joko työn tai vapaaehtoistyön puolelta. Arvostamme myös seuraavia osaamisalueita:

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta kokemustoiminnasta.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta ryhmätoiminnan organisoinnista, kouluttamisesta sekä tapahtumien ja tilaisuuksien organisoinnista.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta yhteistyöverkostojen koordinoinnista ja verkostoyhteistyöstä.

– Sinulla on aikaisempaa kokemusta hankerahoitteisesta toiminnasta.

– Alueen yhdistykset ovat sinulle tuttuja.

 

Hakijalta pyydetään palkkatoivetta.

 

Molemmissa tehtävissä työ tehdään pääsääntöisesti päiväsaikaan Mikkelissä, mutta sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustamista. Tehtävään valitulle tarjoamme mielenkiintoisen ja mielekkään työn tiiviissä ja kannustavassa työyhteisössä, monipuoliset yhteistyöverkostot sekä projektia hallinnoivan yhdistyksen tuen.

 

Työ molemmissa tehtävissä alkaa 1.9.2018, tai erikseen sovittavana ajankohtana.

 

Mika Pippuri, 0440225711, mika(at)mahl.fi

Tehtävään liittyvät tiedustelut: Mika Pippuri

 

Tehtävän tiedot

Tehtävä soveltuu seuraavien alojen osaajalle:
Humanistinen ja kasvatusala, Palvelualat, Sosiaali- terveys- ja liikunta-alat, Tehtävän suorittamisessa osaajan alalla ei ole merkitystä.

Aloitus: 01.09.2018 (tai erikseen sovittava ajankohta)

Kesto: yli 12 kk

Tarkka päättymispäivämäärä: 31.12.2020

Haku päättyy: 15.7.2018 klo. 16:00

Työaika: kokopäivätyö

 

Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)


4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)


Sohva -hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista. Hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen
kautta. Hankkeessa kehitetään uusia liikkumisen tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja
muiden toimijoiden kanssa.


Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta, sekä kohderyhmälle mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä.
Kohderyhmä osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä
hyvinvointipalveluita, lisäämään asukkaiden aktiivisuutta, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä (mm. Poliisin Ankkuritoiminta) sekä rohkaistaan kokeilemaan uutta ja hyödyntämään paremmin olemassa olevia tiloja ja alueita (erityisesti alueiden omaleimaisuus).


SOHVA -hanke on toimintatavaltaan uusi verkostomainen hanke, joka yhdistää matalan kynnyksen MAHL:n nykyisen
toiminnan laajentamisen Etelä-Savon alueelle, yhteistyössä Mikkelin työvoimapalveluiden, elintapaneuvonta -
hankkeen (Vesote), Osaamisen kehittämispajat –hankkeen (Oske -hanke) ja Meijän Mikkeli –hankeen (jos käynnistyy 1.7.2018) kanssa. Toimintaa johtaa projektipäällikkö yhdessä projektikoordinaattorin kanssa.


Hankkeessa on tavoitteena työllistää erilaisin tukitoimin 12-16 henkilöä, joille räätälöidään yksilöllinen ohjelma. Niille, jotka eivät ole työllistämistukikelpoisia, toiminta järjestetään aktivointitoimenpiteinä (mielekäs arkirytmi, vapaaehtoistyö).


Hankkeen toteutus:


1. Hankkeen esittelyt keskeisille toimijatahoille (Oske -hanke, Olkkari, TE-toimisto, Poliisin Ankkuri -toiminta,
Toimintakeskus, ViaDia, Estery). Tunnistetaan muiden toimijoiden avulla kohderyhmät, vältetään päällekäisyyttä,
tuetaan eri toimijoiden palveluntarjonnan puutteita liikunnallisesta näkökulmasta. Jo nykyisellään MAHL:n toiminnassa on mukana useita kohderyhmän henkilöitä.


2. Tarjotaan mahdollisuus kohderyhmälle henkilökohtaiseen keskusteluun.


3. Järjestetään koulutuspäiviä/työpajoja kohdedyhmälle säännöllisesti (alkuun viikoittain, jatkossa kuukausittain).
Näissä esitellään hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia (harrastaminen/toimiminen MAHL:ssa, elintapaneuvonta ja -ohjaus, työllistymistukipalvelut, koulutus).


4. Muodostetaan verkosto/ryhmä, jossa kullakin kohderyhmän henkilölle laaditaan henkilökohtainen
toimintasuunnitelma, ja rooli verkostossa (tunnistetaan henkilöiden osaaminen, ja koulutustarpeet).


5. Kohderyhmän henkilöille käynnistetään yhteinen toiminta, arkielämän edellytyksille:
- järjestetään yhdessä tapahtumia, tutustutaan MAHL:n toimintaan osallistujana sekä toimijana (kokeillaan eri toimintoja, esim. tuomari, toimitsija, kanttiini, mediapalvelut yms.)
- järjestetään elintapaohjausta, tehdään elintapamittauksia ja luodaan jokaiselle henkilökohtainen elintapaohjelma. Mikäli tunnistetaan päällekäisyyttä muiden hankkeiden osallisten kanssa, ohjataan kohderyhmän henkilöt oikean hankkeen pariin. Vältetään päällekkäisyyttä.


6. Kartoitetaan mahdollisuuksia toimintojen opinnollistamiseen ja tutkinnonosien toteuttamiseen hankkeen toiminnassa yhteistyössä Esedun ja Oske -hankkeen kanssa. Tunnistetaan ja vältetään päällekkäisyyttä muiden hankkeiden kanssa, ohjataan oikean hankkeen pariin.


7. Kartoitetaan ja tarjotaan koulutus- ja oppisopimuspaikkoja kohderyhmälle. Ohjataan henkilöt oikean
koulutustarjoajan/oppisopimuspaikan piiriin.